صفحه خانگی » آموزش گرامر انگلیسی » افعال با قاعده و بیقاعده در انگلیسی

افعال با قاعده و بیقاعده در انگلیسی

item6افعال باقاعده (Regular verbs):افعالی هستند که در حالت گذشته (ستوم دوم-Past) و حالت اسم مفعول (ستون سوم-P.P) همواره یک “ed” به انتهای آنها اضافه می شود.چون این دسته از افعال از این قاعده تبعیت می کنند،اصطلاحا “افعال باقاعده” نامیده می شوند.در جدول زیر نمونه هایی از افعال باقاعده نشان داده شده است:

جدول افعال باقاعده (Regular verbs)
مصدر فعل گذشته اسم مفعول
open opened opened
بازكردن،باز شدن
listen listened listened
گوش دادن،گوش كردن
look looked looked
نگاه كردن
join joined joined
پيوستن،متصل كردن
point pointed pointed
اشاره كردن
need needed needed
نياز داشتن
study studied studied
مطالعه/تحصیل کردن،درس خواندن

در ادامه چند مثال ازکاربرد افعال باقاعده در زمان های حال ساده،گذشته ساده و حامل کامل آورده شده است.دقت شود که در زمان حال ساده،از مصدر فعل (ستون اول) استفاده می شود که متناسب به فاعل جمله باید به درستی صرف شود:

Sofia opens the window every night.(Simple Present)

سوفيا هر شب پنجره را باز مي كند.(حال ساده)

Sofia opened the window last night.(Simple Past)

سوفيا دیشب پنجره را باز كرد.(گذشته ساده)

Sofia has opened the window for 2 hours.(Present Perfect Simple)

سوفيا برای دو ساعت پنجره را باز كرده.(حال کامل ساده)

 item6افعال بیقاعده (Irregular verbs): افعالی هستند که حالت گذشته (ستوم دوم-Past) و حالت اسم مفعول (ستون سوم-P.P) آنها از قاعده ای که در مورد افعال باقاعده گفته شد،تبعیت نمی کنند.یعنی وقتی این دسته از افعال به عنوان فعل گذشته و اسم مفعول بکار می روند به انتهای آنها “ed” اضافه نمی شود،بلکه مطابق با جدول زیر،ساختار این افعال نسبت به حالت مصدری آنها،یا به طور کلی عوض می شود و یا تغییر نکرده و ثابت می ماند،به همین خاطر به آنها “افعال بیقاعده” گفته می شود.به عنوام مثال ستون دوم و سوم فعل “arise” متفاوت بوده،ولی در عوض،در مورد فعل “bet” ثابت می باشد.البته حالات دیگری هم وجود دارد،مثلا بعضی افعال فقط ستون دوم یا سوم آنها نسبت به حالت مصدری (ستون اول) تغییر می کند ،مانند افعال “beat” و “come” و یا در مورد افعالی مانند “buy” ستون دوم و سوم آنها یکسان می باشد:

 جدول افعال بیقاعده (Irregular verbs)
مصدر فعل گذشته اسم مفعول
arise arose arisen
برخاستن، بلند شدن، رخ دادن
awake awoke awoken
بیدار کردن، بیدار شدن
* be was,were been
بودن، وجود داشتن
beat beat beaten
زدن، شکست دادن
become became become
شدن، درخور بودن
begin began begun
آغاز کردن، آغاز شدن
bend bent bent
خم کردن، خم شدن
bet bet bet
شرط بستن
bid bid bid
پیشنهاد دادن
bite bit bitten
گاز گرفتن
blow blew blown
دمیدن، وزیدن
break broke broken
شکستن، قطع کردن، نقض کردن
bring brought brought
آوردن،موجب شدن
broadcast broadcast broadcast
منتشر کردن، اشاعه دادن
 build built built
 ساختن، بنا کردن
burn burned
burnt
burned
burnt
سوختن، سوزاندن
buy bought bought
خریدن
catch caught caught
گرفتن، بدست آوردن
choose chose chosen
انتخاب کردن، گزیدن
come came come
آمدن، رسیدن
cost cost cost
ارزیدن، ارزش داشتن
cut cut cut
بریدن، زدن، چیدن
deal dealt dealt
معامله کردن، رفتار کردن
dig dug dug
کندن، حفر کردن، کاوش کردن
* do,does did done
انجام دادن، (عمل) کردن
 draw drew  drew
کشیدن، ترسیم کردن
 dream dreamed
dreamt
dreamed
dreamt
خواب دیدن، رویا دیدن
 drink drank drunk
 آشامیدن
 drive  drove driven
 راندن، بردن
 eat  ate eaten
خوردن،صرف کردن
 fall  fell  fallen
 افتادن، پایین آمدن
 feel felt felt
 احساس کردن، لمس کردن
 fight fought fought
جنگ کردن، نزاع کردن
 find found found
پیدا کردن
 fly flew flown
پرواز کردن
 forget forgot forgotten
فراموش کردن
 forgive  forgave forgiven
 بخشیدن، عفو کردن
 freeze froze frozen
 منجمد شدن، یخ بستن
 get got gotten
 گرفتن، بدست آوردن
 give gave given
 بخشیدن، دادن (به)
go  went gone
رفتن، رهسپار شدن
 grow grew grown
 رشد کردن، بزرگ شدن، روئیدن
 hang  hung hung
 آویختن، آویزان کردن، به دار آویختن
* have,has  had had
داشتن،خوردن
hear heard heard
شنیدن
 hide hid hidden
پنهان کردن، پنهان شدن
hit hit hit
زدن، خوردن به
 hold held held
 نگهداشتن، گرفتن
 hurt hurt hurt
 آزردن، آسیب زدن (به)
 keep kept kept
نگاه داشتن، محافظت کردن
 know knew known
دانستن
 lay laid laid
گذاشتن، نهادن، نصب کردن
 lead led led
 رهبری کردن، بردن، هدایت کردن
  learn learned
learnt
learned
learnt
آموختن، یاد گرفتن
leave left left
 ترک کردن، واگذكردن
 lend lent lent
وام دادن، قرض دادن
 let let let
 گذاشتن، اجازه دادن
lie lay lain
 دراز کشیدن
 lose lost lost
گم کردن، از دست دادن
 make made made
درست کردن، ساختن،مجبور کردن
 mean meant meant
معنی دادن
 meet met met
ملاقات کردن، مواجه شدن (با)
 pay paid paid
 پرداختن، پول (چیزی را) دادن
put put put
 گذاشتن،قرار دادن
  read /ri:d/ read /red/ read /red/
خواندن
 ride rode ridden
 سوار شدن، سواری کردن
 ring rang rung
 زنگ زدن،زنگ خوردن
 rise rose risen
برخواستن، بالا رفتن، طلوع کردن
 run ran run
دویدن، روان شدن، گریختن
 say said said
گفتن
see saw seen
دیدن
 sell sold sold
  فروختن، به فروش رفتن
 send  sent sent
 فرستادن
shoot shot shot
تیر یا گلوله زدن (به)، تیراندازی کردن
show showed showed
shown
 نشان دادن
 shut shut shut
بستن، بسته شدن
 sing sang sung
 (آواز) خواندن
sink sank  sunk
 غرق شدن
 sit  sat sat
 نشستن، نشاندن
 sleep slept slept
 خوابیدن
 speak spoke spoken
صحبت کردن، حرف زدن
 spend spent spent
خرج کردن
 stand stood stood
 ایستادن، تحمل کردن
 swim  swam swum
 شنا کردن
 take took taken
گرفتن، بردن، خوردن برداشتن
 teach taught taught
 آموختن، یاد دادن
 tear tore torn
 پاره کردن، پاره شدن
 tell  told told
گفتن
 think thought thought
 فکر کردن، گمان کردن
throw threw thrown
پرت کردن، انداختن
 understand understood understood
فهمیدن
 wake woke woken
 بیدار کردن، بیدار شدن
 wear wore worn
پوشیدن، بر تن داشتن
 win won won
 پیروز شدن، بردن،برنده شدن
 write wrote written
نوشتن

در ادامه چند مثال ازکاربرد افعال بیقاعده در زمان های حال ساده،گذشته ساده و حامل کامل آورده شده است:

Sofia wins the game every year.(Simple Present)

سوفيا بازی را هر سال می برد/برنده می شود.(حال ساده)

Sofia won the game last year.(Simple Past)

سوفيا بازی را پارسال برد/برنده شد.(گذشته ساده)

Sofia has won the game.(Present Perfect Simple)

سوفيا بازی را برنده شده است.(حال کامل ساده)

جهت تهیه کتاب “آموزش افعال در انگلیسی” لطفا اینجا را کلیک نمایید

بخش نظرات و دیدگاه های شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *