صفحه خانگی » آموزش تلفظ در انگلیسی » آشنایی با تلفظ آمریکایی

آشنایی با تلفظ آمریکایی

ارتباط بین کلمات

نمونه هایی از تلفظ آمریکایی
(spelling) املا و هجی
تلفظ آمریکایی
Did you eat? No, did you? [Jeet? No, joo?]
Can we get it? [Kwee geddit?]
Let’s go! [Sko!]
Would you like some more? [Jläik smore?]
I should have told you. [I shüda tol joo.]
Let her get a better water heater. [Ledder gedda bedder wädr heedr.]
How to recognize speech. [How to wreck a nice beach.]
Hold on a second! [Hole däna sek’nt!]
How would you like a little more? [Hæoja ly kuh liddul more?]
They don’t even like it. [They doe neev’n lye kit.]
Don’t even thing about it! [Doe neeven thing ka bow dit!]

 در انگلیسی آمریکایی،کلمات به صورت یکی یکی و جدا از هم تلفظ نمی شوند. معمولا انتهای کلمه به ابتدای کلمه بعدی خود وصل می شود. این قاعده همچنین در اولین حروف از کلمات، اعداد، و هجی کردن صدق می کند. بخشی از ارتباط و پیوستگی که جمله ها را وصل می کند،یک آوا یا صدای یکنواخت پس زمینه می باشد که فقط هنگامی که به یک مکث می رسید، میشکند و گاهی اوقات حتی اینگونه نخواهد شد. شما در زبان خودتان هم این آوای پس زمینه را دارید و به شما کمک می کند تا همانند یک سخنگوی بومی و محلی سخن بگویید.برای داشتن یک آهنگ و لهجه قوی،شما باید این آواها را به هم وصل کنید به طوری که همانند یک کلمه طولانی به نظر برسد.به مثال های زیر توجه کنید:

1-The dime.

2-The dime easier.

3-They tell me the dime easier.

4-They tell me the dime easier to understand.

5-They tell me that I’m easier to understand.

دو جمله آخر،یعنی 4 و 5،می بایست دقیقا به طور یکسان تلفظ شوند،مهم نیست که چطور نوشته می شوند.آن چیزی که مهم است صدا و آهنگ جمله است،نه املا و هجی.

در انگلیسی چهار نقطه اصلی وجود دارد که این ارتباطات و پیوستگی ها اتفاق می افتد:

(حرف بیصدا و حرف صدادار) Consonant & Vowel-1

(حرف بیصدا و حرف بیصدا) Consonant & Consonant-2

(حرف صدادار و حرف صدادار) Vowel & Vowel-3

(Y به همراه صدای Z,S,D,Tصداهای) T, D, S, or Z & the Y sound-4

در ادامه هر یک از این موارد به طور مفصل بررسی می شوند:

(حرف بیصدا و حرف صدادار) Consonant & Vowel -1

هنگامی که کلمه ای به یک حرف بیصدا ختم شود و کلمه بعدی آن با حرف باصدا آغاز شود، این دو کلمه به هم وصل می شوند.این قاعده حروف نیمه صدادار W و Y را نیز شامل می شود.همانطور که در مثال های زیر مشاهده می کنید،کلمه is که به حرف بیصدای /S/ ختم شده،قبل از کلمه Ann که با حرف باصدای /A/ آغاز گردیده،آمده است و به همین دلیل،طبق قاعده گفته شده،هنگام تلفظ حرف /S/ به حرف /A/ متصل می گردد.

نوشتاری (written) گفتاری (spoken)
My name is Ann. [my nay mi zæn]
the service is good. [the servi ses good]
American accent [amer’k’ næksent]

شما همچنین می توانید این قاعده را در مورد اعداد و همچنین هجی کردن کلمات نیز بکار ببرید،همانگونه که در مثال های زیر مشاهده میکنید.

(حرف بیصدا و حرف بیصدا) Consonant & Consonant -2

هنگامی که کلمه ای به یک حرف بیصدا ختم شود و کلمه بعد از آن نیز با یک حرف بیصدا با موقعیت مشابه آغاز شود،هنگام تلفظ،این دو به یکدیگر متصل می شوند.مطابق جدول زیر،هرگاه کلمه ای به یکی از حروف دسته از نوع تلفظ “پشت دندان” ختم شود و کلمه بعدی نیز یا یکی از حروف از همان دسته آغاز شود،این کلمات به صورت طبیعی به یکدیگر وصل می شوند.این قاعده برای دسته از نوع تلفظ “لب ها” و “حلق” نیز صدق می کند.

× لب ها پشت دندان حلق
تلفظ نشدنی P, F T, Ch, S, Sh K, H
تلفظ شدنی
B, V D, J, Z, Zh G, Ng, R

همانطور که در مثال های جدول زیر مشاهده می کنید،در مورد اول،کلمات “just” و “didn’t” و همچنین “get” و “the” و در مورد دوم،کلمات “I’ve” و “been” و همچنین “late” و “twice” هنگام تلفظ به یکدیگر متصل می شوند و به صورت پیوسته ادا می گردند.در سایر موارد هم که دو حرف بیصدا در هم ادغام شده و به صورت یک “S” تنها، با صدای “س” تلفظ میشوند:

نوشتاری (written) گفتاری (spoken)
I just didn’t get the chance. [I jussdidn’t ge(t)the chance]
I’ve been late twice. [äivbin la(t)twice]
first step [firstep]
next step [nextep]
gas station [gastation]
bus stop [bustop]
Success story [succestory]

(حرف صدادار و حرف صدادار) Vowel & Vowel -3

هنگامی که یک کلمه مختوم به یک حرف صدادار در کنار یک کلمه با حرف شروع شونده صدادار قرار بگیرد،این دو کلمه یا یک پرش صوتی کوتاه بین دو حرف صدادار به یگدیگر متصل شده و به صورت پیوسته تلفظ می شوند.این پرش صوتی کوتاه،می تواند یک صدای ضعیف [Y] و یا [W] باشد. اینکه از کجا بفهمیم که کدامیک را استفاده کنیم،به موقعیت لب های ما در حین تلفظ برمیگردد و دلالت بر صداهای مذکور می نماید.به عنوان مثال اگر کلمه ای به حرف [O] ختم شود،لب های شما در موقعیت جلو قرار گرفته و منجر به ایجاد یک صدای [W]  نسبت به حرف باصدای بعدی میگردد،همانند کلمات “Go” و “away” در مورد اول.همچنین بعد از  صداهای کشیده [I] و [e]،لب های شما به اندازه کافی به عقب کشیده شده تا ایجاد صدای پرش [Y] نماید.همانند  کلمات “I” و “also” و همچنین “the” و “other” در مورد دوم.اما به هر حال نباید این صدا را خیلی زیاد تاکید کرد،از آنجائیکه در این موقعیت،یک صدای تاکیدی قوی نمی باشد.

نوشتاری (written) گفتاری (spoken)
Go away. [go(w)away]
I also need the other one. [äi(y)älso need the(y)other one]

 (Yبه همراه صدای Z,S,D,Tصداهای) T, D, S, or Z & the Y sound -4

هنگامی که یکی از حروف یا صدای S, D, T و Z با یک کلمه که با حرف Y یا صدای Y آغاز می شود،همراه شود،هر دو صدا یا حرف به هم وصل می شوند.این حروف و صداها نه فقط با Y متصل می شوند،بلکه همچنین رفتار مشابهی با صدای [Y] غیر نوشتاری (شنیداری) آغازین در کلمات و سیلاب ها نشان می دهند.آنها در واقع ترکیبی را شکل می دهند که تلفظ ها را به فرمی غیر رسمی و راحت تبدیل می کنند.دقت نمائید که این موضوع کاملا شنیدازی بوده که در هنگام تلفظ آمریکائی و گفتار اتفاق می افتد،نه در حالت نوشتاری.همانطور که در مثال های زیر مشاهده می نمائید:

ترکیب حرف T با Y  از تلفظ حرف T در انتهای کلمه و اتصال آن به حرف Y در ابتدای کلمه بعد و یا اتصال آن به حرف بعد از خود،در خود همان کلمه که صدای Y بدهد،صدای [ch] یعنی همان [چ] تولید می شود:

نوشتاری (written) گفتاری (spoken)
What‘s your name? [Whacher name?]
Can’t you do it? [Canchoo do it?]
Don’t you like it? [Donchoo like it?]
How about you? [habachu?]
got you. [gacha.]
last year. [laschear]
actually [akchully]

ترکیب صدای D با Y  از تلفظ حرف D در انتهای کلمه و اتصال آن به حرف Y در ابتدای کلمه بعد و یا اتصال آن به حرف بعد از خود،در خود همان کلمه که صدای Y بدهد،صدای [J] یعنی همان [ج] تولید می شود:

نوشتاری (written) گفتاری (spoken)
What did you do? [Whajoo do?]
Would you help me? [Wüja help me?]
Could you? [Couldja?]
Did you like it? [Didja like it?]
graduation [graju(w)ation]

ترکیب صدای S با Y  از تلفظ حرف S [س] در انتهای کلمه و اتصال آن به حرف Y در ابتدای کلمه بعد و یا اتصال آن به حرف بعد از خود،در خود همان کلمه که صدای Y بدهد،صدای [SH] یعنی همان [ش] تولید می شود:

نوشتاری (written) گفتاری (spoken)
this year [thisher]
sugar [shüg’r]
insurance [inshurance]

ترکیب صدای Z با Y   از تلفظ صدای Z [ز] در انتهای کلمه و اتصال آن به حرف Y در ابتدای کلمه بعد و یا اتصال آن به حرف بعد از خود،در خود همان کلمه که صدای Y بدهد،صدای [ZH] یعنی همان [ژ] تولید می شود:

نوشتاری (written) گفتاری (spoken)
How’s your family? [howzher family?]
Who’s your friend? [hoozhier friend?]
casual [kazhyoow’l]
usual [yuzhoow’l]

13 نظر

 1. عالی واقعا عالی کاش بیشتر مثال میزدید بازم

  • مدیر سایت

   ممنونم…سعی میکنم در اسرع وقت مثالهای بیشتری به همراه فایل های صوتی اونها تو سایت قرار بدم .
   خوشحالم که این نوشته مورد پسند شما قرار گرفته.

 2. ممنون واقعا مطالب مفیدی قرار دادید,از زحمات شما کمال تشکر رو دارم

 3. ضمن عرض سلام ,من یه مسافرت چند ماهه به ایالات متحده امریکا دارم متاسفانه زبانم خیلی ضعیفه ,حالا که این مطالب رو دیدم فهمیدم اون یه ذره هم که بلدم اصلا به درد امریکا نمیخوره ,خواهش میکنم راهنمایی کنید چطور از پایه با لهجه و زبان انگلیسی امریکایی اشنا بشم,با تشکر

  • مدیر سایت

   با سلام…در ابتدا به طور کلی شما فقط به دنبال یادگیری زبان انگلیسی باشید…فرقی نمیکنه که انگلیسی آمریکایی باشه یا بریتانیایی…مهم اینه که شما به مهارت جمله سازی دست پیدا کنید و بتونید مفهوم خودتون رو برسونید…لهجه در اولویت پایین تر قرار داره…برای تقویت لهجه آمریکایی توصیه میکنم تا میتونید فیلم های آمریکایی با زیرنویس فارسی نگاه کنید و از قبل با فونوتیک آمریکای هم آشنایی داشته باشید…رادیو آنلاین و همچنین موزیک های انگلیسی هم برای تقویت لهجه خیلی موثره..
   با سپاس از نظرات شما

 4. واااااااااااااااااای عجب سایتی. مرررررررسی. کاش تلفظ صوتی هم میذاشتین. اولین سایت فارسی هست که خیلی عاالی زبان رو توضیح داده

  • مدیر سایت

   واقعا خوشحالم که مطالب سایت تونسته نظر شما رو جلب کنه….سعی میکنم در اسرع وقت فایل های صوتی اونها رو ایجاد و وارد سایت کنم….
   با سپاس فراوان…

   • با سلام
    ممنون از سایت خوبتون
    لطفا تفاوت تلفظ این دو تا جمله رو بگید :
    why don’t you
    why do you
    چجوری تلفظ میشه.. ممنون

    • مدیر سایت

     درود بر شما…
     از اتصال حرف t به حرف y صدای [چ] تولید میشه…
     why don’t you -> whydoncha
     why do you -> whydaya

 5. باسلام.خیلی جالب بود دونستن این نکات در کنار شنیدن لهجه آمریکایی خیلی به آدم کمک میکنه.باسپاس http://www.RachelsEnglish.comاین سایت برای آموختن لهجه آمریکایی به زبان ساده خیلی مفید است.

 6. و همینطور این جمله I was just taking a walk
  منظورم زمانی هست که was و just کنار هم قرار میگیرند.. انگار بصورت s کشیده تلفظ میشه و خورده میشن اون دو تا

  در مورد تلفظ افعال ing فرم هم توضیح بدید لطفا چه زمانی ing خیلی خفیف هست و یا اصلا تلفظ نمیشه
  ممنون

بخش نظرات و دیدگاه های شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *